ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ -> การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต (2001-0003) อาจารย์วรรรณา ตันเทียว
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0


ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง วรรณา ตันเทียว
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ วังอักษร
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02002540
เลข ISBN 978-616-211-417-5
ปีที่นำเข้า 2013-06-17
จำนวนหน้า
รายละเอียด วิชาการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต ใช้ได้กับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทุกประเภทวิชา สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ ผู้เขียนได้บริหารสาระการเรียนรู้แบ่งเป็น 10 บทเรียน ในแต่ละบทเรียนมุ่งให้ความสาคัญส่วนที่เป็น ความรู้ ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และส่วนที่เป็นทักษะประสบการณ์ มีเนื้อหาเกี่ยวกับ การบริหารงานคุณภาพ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ISO 9000 ระเบียบวิธีพีดีซีเอ (PDCA Methodology) การจัดกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ หลักการบริหารงานคุณภาพและการดำเนินกิจกรรม การจัดระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9000 : 2000 เอกสารในระบบคุณภาพ หลักการเพิ่มผลผลิต การเพิ่มผลผลิตในองค์กร
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.212.96.86