ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ -> การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ (2201-1001) (MS Word2007)
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0


ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ผศ.รัชฎาวรรณ นิ่มนวล| วิภาวัลย์ พันธ์คา
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ วังอักษร
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02002548
เลข ISBN 978-616-211-406-9
ปีที่นำเข้า 2013-06-17
จำนวนหน้า
รายละเอียด วิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ ใช้ได้กับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทุกประเภทวิชา สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ ผู้เขียนได้ บริหารสาระการเรียนรู้แบ่งเป็น 9 บทเรียน ในแต่ละบทเรียนมุ่งให้ความสาคัญส่วนที่เป็นความรู้ ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และส่วนที่เป็นทักษะประสบการณ์ มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ความหมายและความสำคัญของโปรแกรม Microsoft Word 2007 ส่วนประกอบของโปรแกรม การจัดการแฟ้มข้อมูลในเอกสาร การตกแต่งเอกสาร การวาดรูปภาพ ตาราง กราฟ แผนภูมิ การสร้างจดหมายเวียน การสร้างเอกสารเป็นเว็บเพจ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.236.223.106