ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ -> การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ (2201-1001) (MS Word 2010)
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0


ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ดร.เศรษฐชัย ชัยสนิท| ผศ. ดร.รัชฎาวรรณ นิ่มนวล
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ วังอักษร
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02002549
เลข ISBN 978-616-211-373-4
ปีที่นำเข้า 2013-06-17
จำนวนหน้า
รายละเอียด วิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ ใช้ได้กับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทุกประเภทวิชาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ ผู้เขียนได้บริหารสาระการเรียนรู้แบ่งออกเป็น 9 บทเรียน ได้จัดแผนการจัดการเรียนรู้แผนการสอนที่มุ่งเน้นฐานสมรรถนะ (Competency Based) และการบูรณาการ (Integrated) ตรงตามจุดประสงค์รายวิชา มาตรฐานรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา ในแต่ละบทเรียนมุ่งให้ความสำคัญ ส่วนที่เป็นความรู้ ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และส่วนที่เป็นทักษะประสบการณ์ มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ความหมายและความสำคัญของโปรแกรม Microsoft Word 2010ส่วนประกอบของโปรแกรม การจัดการแฟ้มข้อมูลในเอกสาร การตกแต่งเอกสาร การวาดรูปภาพ ตาราง กราฟ แผนภูมิ การสร้างจดหมายเวียน การสร้างเอกสารเป็นเว็บเพจ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.236.223.106